Regulamin zarządu

tę stronę przeglądano: 3 384 razy

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” IM. JANA PAWŁA II

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Lubartowie, przy ul. Kosmonautów 11.

§ 2

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 22 ust.2 statutu Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i członkowie Zarządu.
3. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 4

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może powołać Biuro Stowarzyszenia, zatrudnić dyrektora i upoważnić go do zatrudniania pracowników.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu względnie dwaj inni Członkowie Zarządu łącznie.
2. W trybie określonym u ust. 1. zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

§ 6

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Prezes posługuje się pieczątką imienną: prezes zarządu.

§ 7

Do zadań Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
3. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
5. określanie szczegółowych kierunków działania,
6. opracowywanie preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zabranie Członków,
7. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
8. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
9. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów,
10. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
11. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
12. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
13.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14.ustalanie rocznych planów działań w zakresie finansowym i rzeczowym,
15.ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
17.prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
18. przekazywanie do wiadomości publicznej, poprzez dostępne środki masowego przekazu, informacji o sposobie wydatkowania pozyskanych środków finansowych,
19. podejmowanie w imieniu Stowarzyszenia decyzji i uchwał o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 8

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) w sprawach członkowskich:
1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
4. wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.
b) w sprawach Walnego Zebrania:
1. zwoływanie Walnych Zebrań z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania,
3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:
– zmian w statucie Stowarzyszenia,
– postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
– przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
– wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
– opracowania regulaminu pracy Zarządu,
– proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających
– udzielania wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności
c) w sprawach majątkowych:
1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
2. inicjowanie i, w miarę możliwości, prowadzenie działalności gospodarczej

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
2. W posiedzeniach mogą brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaproszeni członkowie.

§ 10

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na Zgromadzeniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

§ 12

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz regulaminu.

§ 13

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 14

W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 15

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 16

Regulamin został przez Zarząd uchwalony w dniu 25 czerwca 2005 roku i wchodzi w życie z datą uchwalenia.