Sprawozdania roczne

tę stronę przeglądano: 5 514 razy

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia znajdują się w bazie
sprawozdań MPiPS
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2013.

Część merytoryczna

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w 2013 roku miała charakter wielotorowy. Należały do niej następujące obszary:

 1. Działania ciągłe.
 2. Działania cykliczne.
 3. Wypoczynek i rehabilitacja.
 4. Współpraca organizacjami i instytucjami.
 5. Projekty i innowacje.

Ad. 1. W zakresie działań ciągłych, zaspokajane były bieżące potrzeby podopiecznych. Wynikały one ze złożonych podań, rozpatrywanych sukcesywnie przez zarząd stowarzyszenia. W ramach tych działań kupowaliśmy sprzęt rehabilitacyjny, organizowaliśmy pomoc materialną, kierowaliśmy dzieci do specjalistów różnych dziedzin. Odwiedzaliśmy naszych podopiecznych poznając ich sytuację bytową. Na bieżąco realizowaliśmy płatności związane z ciągłą rehabilitacją podopiecznych, którzy posiadają wyodrębnione subkonta.

Ad. 2. Działania cykliczne dotyczyły imprez, które wpisały się w nasz kalendarz od kilku lat. Należą do nich: charytatywny bal walentynkowy,  festyn integracyjny, organizacja Mikołaja dla podopiecznych, wspólna Wigilia członków stowarzyszenia. W ramach balu pozyskujemy środki na pomoc dzieciom, w 2013 roku była to kwota ponad 14 tysięcy złotych. Podczas festynu integracyjnego wspólnie bawiły się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, ponieważ organizujemy go we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II. Jak co roku nasi podopieczni otrzymali paczki na Mikołaja, w 2013 roku było ich 126. Podsumowanie roku stanowiła wspólna Wigilia. Był to czas, kiedy mogliśmy podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami z mijającego roku, złożyć sobie dobre życzenia.

Ad. 3. W ramach wypoczynku, zorganizowaliśmy wyjazd naszych podopiecznych na basen do Parczewa. Dzieci miały okazję skorzystać z kąpieli w świetnie wyposażonym, nowoczesnym obiekcie, a potem zjeść posiłek przy wspólnym stole. Rodzice wymieniali doświadczenia dotyczące możliwości pozyskania pomocy. Dofinansowaliśmy także wyjazd grupy dzieci na kolonie letnie. Były to dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Wielu naszych podopiecznych skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanych przez stowarzyszenie.

Ad. 4. Od szeregu lat współpracujemy z instytucjami i organizacjami. W ramach tej współpracy włączamy się w różnorodne akcje i gościmy przedstawicieli innych organizacji podczas naszych imprez. W minionym roku tradycyjnie już braliśmy udział w Polach Nadziei organizowanych przez wolontariat hospicyjny, Kapucynaliach organizowanych przez Alwernię, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Podczas festynu integracyjnego logistycznie wsparła nas grupa wolontariuszy z Alwerni, wolontariatu hospicyjnego, a także inni przyjaciele naszego stowarzyszenia.

Ad. 5. W ramach działań stowarzyszenia, w trybie pozakonkursowym złożyliśmy  do Urzędu Miasta Lubartów projekt dotyczący dofinansowania nauki pływania dla naszych podopiecznych. Pierwsza tura zajęć pt. „Jak ryba w wodzie”, finansowana z budżetu miasta, rozpoczęła się od listopada ub.r., natomiast w tym roku ponowiliśmy ofertę tych zajęć i na ich prowadzenie otrzymaliśmy następną dotację. Projekt złożony do FIO we współpracy z Fundacją Bagatela przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i merytoryczną, ale nie uzyskał dofinansowania. Innowacje to działania, które podjęliśmy po raz pierwszy. W 2013 roku podjęliśmy współpracę z kliniką dziecięcej chirurgii plastycznej w Aachen, w Niemczech, oraz warszawską kliniką dra Ambroziaka. Współpraca zaowocowała przeprowadzeniem w tym roku skomplikowanej operacji przeszczepu nerwów splotu ramiennego u jednego z naszych podopiecznych. Operacja została sfinansowana w znacznej mierze ze środków Stowarzyszenia. Dziś mały pacjent zaczyna samodzielnie ruszać operowaną dłonią. Współpraca z klinikami, rozpoczęta w 2013 roku, kontynuowana jest także do chwili obecnej, w związku z innym naszym podopiecznym. Rok 2013 zamknęliśmy ilością 166 podopiecznych. Stale wzrastająca grupa dzieci potrzebujących wsparcia stawia przed nam nowe wyzwania, którym mamy nadzieję podołać w kolejnych latach.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2013 r. – 138 486,25 zł.  Przychody ze składek członkowskich wyniosły -440,00 zł , a przychody określone statutem –  138 046,25 zł, w tym dotacja z UM – 700,00 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość osiągnęły przychody z 1% odpisów podatkowych, które wyniosły – 73 327, 00 zł, przychody z  organizowanych imprez   – 30 280,00 zł oraz przychody z licytacji  w  kwocie – 19 990,47 zł.

Celem osiągnięcia przychodów  z działalności statutowej  poniesiono koszty realizacji zadań statutowych  w łącznej kwocie – 118 333,01 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 34 857,55 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów wyniósł 30 212,39 zł.,  na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych wydatkowano kwotę – 5 076,00 zł, spotkania i wyjazdy integracyjne – 19 581,50 zł.

W grupie kosztów administracyjnych wyodrębniono następujące kategorie: usługi bankowe – 79,60 zł., usługi łączności – 1 283,47zł. , a także koszty związane z organizacją balu charytatywnego – 15 124,00 zł.

Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości -52,02 zł.

Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem  zamyka się kwotą –  186 950,41 zł.

Zamierzenia na rok 2014:

 1. Organizacja balu charytatywnego.
 2. Działania promocyjne w celu pozyskania 1% odpisów podatkowych.
 3. Udział w akcjach charytatywnych (Pola Nadziei, Kapucynalia, Święto Roweru, piknik motocyklowy, Annowanie, Pod Prąd).
 4. Organizacja imprezy integracyjnej „Półmaraton Bez Granic”.
 5. Organizacja imprez cyklicznych.
 6. Bieżące wsparcie dla podopiecznych.

Prezes Stowarzyszenia

Justyna Wereszczyńska

Lubartów, dnia 10 marca 2014 roku

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2012.

Część merytoryczna

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w 2012 roku miała charakter wielotorowy. Należały do niej następujące obszary:

 1. Działania ciągłe.
 2. Działania cykliczne.
 3. Wypoczynek i rehabilitacja.
 4. Współpraca organizacjami i instytucjami.
 5. Projekty i innowacje.

Ad. 1. W zakresie działań ciągłych, zaspokajane były bieżące potrzeby podopiecznych. Wynikały one ze złożonych podań, rozpatrywanych sukcesywnie przez zarząd stowarzyszenia. W ramach tych działań kupowaliśmy sprzęt rehabilitacyjny, organizowaliśmy pomoc materialną, kierowaliśmy dzieci do specjalistów różnych dziedzin. Odwiedzaliśmy naszych podopiecznych poznając ich sytuację bytową. Na bieżąco realizowaliśmy płatności związane z ciągłą rehabilitacją podopiecznych, którzy posiadają wyodrębnione subkonta.

Ad. 2. Działania cykliczne dotyczyły imprez, które wpisały się w nasz kalendarz od kilku lat. Należą do nich: charytatywny bal walentynkowy, Dzień Dziecka, festyn integracyjny, organizacja Mikołaja dla podopiecznych, wspólna Wigilia członków stowarzyszenia. W ramach balu pozyskujemy środki na pomoc dzieciom, w 2012 roku była to kwota ponad 14 tysięcy, o czym szerzej w części finansowej. Z okazji Dnia Dziecka zabraliśmy naszych podopiecznych do stadniny koni. Dzieci mogły tam skorzystać z hipoterapii i grilla. Podczas festynu integracyjnego wspólnie bawiły się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, ponieważ organizujemy go we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II. Jak co roku nasi podopieczni otrzymali paczki na Mikołaja, w 2012 roku było ich 115. Podsumowanie roku stanowiła wspólna Wigilia. Był to czas, kiedy mogliśmy podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami z mijającego roku, złożyć sobie dobre życzenia.

Ad. 3. W ramach wypoczynku, poza wspomnianym wyjazdem do stadniny koni, zorganizowaliśmy wyjazd do Turki. Tam, w gospodarstwie agroturystycznym, dzieci miały okazję poznać wiele zwierząt, skorzystać z doskonale wyposażonego placu zabaw, zjeść pyszny posiłek przy wspólnym stole. Rodzice wymieniali doświadczenia dotyczące możliwości pozyskania pomocy. Dofinansowaliśmy także wyjazd grupy dzieci na kolonie letnie. Były to dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Wielu naszych podopiecznych skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanych przez stowarzyszenie.

Ad. 4. Od szeregu lat współpracujemy z instytucjami i organizacjami. W ramach tej współpracy włączamy się w różnorodne akcje i gościmy przedstawicieli innych organizacji podczas naszych imprez. W minionym roku tradycyjnie już braliśmy udział w Polach Nadziei organizowanych przez wolontariat hospicyjny, Kapucynaliach organizowanych przez Alwernię, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Podczas festynu integracyjnego logistycznie wsparła nas grupa wolontariuszy z Alwerni, wolontariatu hospicyjnego, a także inni przyjaciele naszego stowarzyszenia. Ogółem było ich ponad 40.

Ad. 5. W ramach działań stowarzyszenia, złożyliśmy trzy projekty. Dwa dotyczyły pozyskania środków na organizację imprez: wyjazdu na hipoterapię i festynu integracyjnego. Projekty zostały złożone do Urzędu Miasta Lubartów, pomyślnie przeszły weryfikację i zaowocowały pozyskaniem dofinansowania na w/w imprezy. Ogółem była to kwota 4 500,00 zł. Trzeci projekt został złożony do FIO we współpracy z Fundacją Bagatela. Obecnie czeka na rozpatrzenie. Innowacje to działania, które podjęliśmy po raz pierwszy. W minionym roku włączyliśmy się do działania w ramach projektu „Nie peniaj, zmieniaj”. Na zaproszenie Alwerni wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej pt. „Sprawni – niepełnosprawni”. W ramach tego projektu prowadziliśmy wykłady dla uczniów dotyczące niepełnosprawności. Wzięliśmy także po raz pierwszy udział w pikniku motocyklowym, organizowanym przez Alwernię. W ramach tego wydarzenia pozyskaliśmy środki na pomoc podopiecznej chorej na mukowiscydozę. W 2012 roku po raz pierwszy została w naszym mieście zorganizowana impreza miejska pn. „Annowanie”. Członkowie naszego stowarzyszenia należeli do grupy inicjatywnej, włączając się w lokalne działania. Od września ubiegłego roku nasi podopieczni uczestniczą w bezpłatnych zajęciach na basenie. Stanowią grupę pilotażową, prowadzoną przez pana Marcina Świderka. Dzieci uczą się pokonywać lęk, oswajać z wodą, robią ogromne postępy. Rok 2012 zamknęliśmy ilością 151 podopiecznych. Stale wzrastająca grupa dzieci potrzebujących wsparcia stawia przed nam nowe wyzwania, którym mamy nadzieję podołać w kolejnych latach.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2012 r. – 156 455,64 zł.  Przychody ze składek członkowskich wyniosły -268,00 zł , a przychody określone statutem –  156 187,64 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość osiągnęły przychody z 1% odpisów podatkowych, które wyniosły – 96 737,20 zł, przychody z  organizowanych imprez   – 27 607,60 zł oraz przychody z licytacji  w  kwocie – 19 300,00 zł.

Celem osiągnięcia przychodów  z działalności statutowej  poniesiono koszty realizacji zadań statutowych  w łącznej kwocie – 95 214,40 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 17 467,02 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów wyniósł 25 214,40,  na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i kolonii letnich wydatkowano kwotę – 13 789,00 zł, spotkania i wyjazdy integracyjne – 10 358,22 zł.

W grupie kosztów administracyjnych wyodrębniono następujące kategorie: usługi bankowe – 177,05 zł., usługi łączności – 1 239,48 zł; koszty operacyjne (odsetki) -18,38 zł, a także koszty związane z organizacją balu charytatywnego – 29 631,45 zł.

Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości – 32 923,93 zł.

Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem  zamyka się kwotą –  186 847,90 zł.

Zamierzenia na rok 2013:

 1. Organizacja balu charytatywnego.
 2. Działania promocyjne w celu pozyskania 1% odpisów podatkowych.
 3. Udział w akcjach charytatywnych (Pola Nadziei, Kapucynalia, Święto Roweru, piknik motocyklowy, Annowanie).
 4. Organizacja imprez cyklicznych.
 5. Bieżące wsparcie dla podopiecznych.

Prezes Stowarzyszenia

Justyna Wereszczyńska

Lubartów, dnia 30 maja 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2011.

Część merytoryczna

Rok 2011 był szóstym pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II. Rozpoczął się on miłym akcentem związanym z przyznaniem nagrody Angelus prezesowi Stowarzyszenia, w związku z działalnością organizacji na rzecz pomocy potrzebującym.

W lutym zorganizowaliśmy kolejny bal charytatywny. Dochód z imprezy zasilił konto organizacji kwotą 25.663,00 zł. Na sumę tę złożyły się wpływy z wpłat uczestników balu, a także aukcja i sklepik prowadzone w ramach imprezy.

W tym samym miesiącu, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr4, zorganizowaliśmy ferie zimowe. Skorzystało z nich ponad 100 dzieci.

Nasi członkowie włączali się nie tylko w działania prowadzone przez Stowarzyszenie, angażowali się także w akcje innych organizacji pozarządowych z naszego miasta. Przykładem jest tu nasz udział w kwietniowej kweście na rzecz Hospicjum św. Anny pod hasłem Pola Nadziei. Koniec kwietnia, to także koniec okresu rozliczeniowego w zakresie 1% odpisów podatkowych. W tym roku nasze konto powiększyło się o sumę 53.145,81 złotych, co dało nam drugie miejsce na terenie miasta w ilości pozyskanych środków.

W czerwcu na zaproszenie stowarzyszenia Alwernia, wzięliśmy udział w Kapucynaliach, gdzie ekipa naszych członków i sympatyków uczestniczyła w meczu siatkówki.

W lipcu, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, ekipa naszych członków po raz kolejny uczestniczyła w Miejskim Święcie Roweru, tym razem w okrojonym składzie. Pokonywaliśmy trasy przejazdów rowerowych na odcinkach 17 i 34 kilometrów.

W wakacje zorganizowaliśmy kolonie letnie we Władysławowie. Z dofinansowania Stowarzyszenia skorzystały dzieci w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Miasta Lubartów. Prócz tego dofinansowaliśmy wakacyjne wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

We wrześniu we współpracy z SP4 zorganizowaliśmy festyn integracyjny. Wzięła w nim udział rekordowa ilość uczestników – niemal trzysta osób. Dzieci miały okazję uczestniczyć konkursach, zabawach, malowaniu twarzy, skorzystać z ciepłego posiłku i przygotowanych dla nich słodyczy. Nasze zaproszenie do współpracy przyjęło także stowarzyszenie Alwernia i wolontariat hospicyjny, którego podopieczni bawili się razem z nami.

W październiku nasi podopieczni wzięli udział w miejskiej paraolimpiadzie. We współpracy z młodzieżą i nauczycielami II LO przeprowadziliśmy także kwestę na rzecz chłopca poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W ramach kwesty pozyskano sumę 9.900,16 zł. Środki te, zdeponowane na subkoncie chłopca są wydatkowane na jego rehabilitację i nie wchodzą do puli głównej środków stowarzyszenia.

W grudniu odbyły się mikołajki, w ramach których przygotowaliśmy paczki dla dzieci. Zamówiliśmy je dla 150 podopiecznych. Wręczenie paczek poprzedził występ wokalny Oli Nowakowskiej, uczennicy I LO. Ostatnim wspólnym elementem 2011 roku było wigilijne spotkanie członków Stowarzyszenia. W ramach imprezy podsumowaliśmy wydarzenia mijającego roku i wstępnie zaplanowaliśmy zamierzenia na rok 2012.

Przez cały rok systematycznie odbywały się spotkania zarządu, który w ramach swoich kompetencji rozpatrywał wpływające podania i kierował wsparcie do najbardziej potrzebujących. Członkowie Stowarzyszenia odwiedzali podopiecznych, udzielali wsparcia materialnego i merytorycznego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż rok 2011 zamknął się ilością 134 podopiecznych, którzy korzystali z różnorodnych form pomocy. Stale utrzymywaliśmy także współpracę z instytucjami państwowymi, zajmującymi się pomocą społeczną.

Część finansowa

Ogółem przychody za rok 2011 wyniosły 149.021,69 zł. W tym przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2011 r. – 146.335,48 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość bezwzględną osiągnęły przychody z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły – 53.145,81 zł, przychody z organizowanych imprez tj. balu charytatywnego wraz z wpływami z licytacji prac – 25.663,00zł oraz przychody ze zbiórki publicznej w kwocie – 9.900,16 zł. Pozostałe statutowe przychody to wpływy z wpłat na turnusy rehabilitacyjne i kolonie – 34.840,00zł, darowizny na działalność statutową osób prawnych i fizycznych -2.753,32, dotacje – 4.308,00 zł. W ramach osiągniętych przychodów z działalności statutowej poniesiono koszty realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie – 119.919,29 zł. Na zakup materiałów i sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 24.991,73 zł oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i kolonii kwotę – 52.909,23 zł. Ogółem koszty Stowarzyszenia w roku 2011 zamknęły się kwotą – 136.523,45. Stowarzyszenie osiągnęło w 2011r dodatni wynik finansowy z działalności statutowej w wysokości – 26.416,19 zł. Z wyniku finansowego zostały pokryte koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w wysokości – 16. 382,26 zł. W ramach tych kosztów, koszty usług łączności w wysokości – 1.112,93 zł, poniesiono koszty zużycia materiałów (w tym organizacja balu charytatywnego) w wysokości – 13.158,43 zł oraz koszty usług bankowych wysokości- 390,60 zł. Odsetki otrzymane od banku z tytułu lokat wolnych środków zwiększyły przychody finansowe o kwotę – 2.686,21 zł. Za 2011 r. Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności w wysokości – 12.498,24 zł. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową w następnych latach. Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamyka się kwotą – 154.333,59 zł. Stowarzyszenie dysponuje wartością aktywów, wskazującą na systematyczny rozwój. Składają się na nią aktywa obrotowe w formie inwestycji krótkoterminowych, środków pieniężnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie.

Na rok 2012 planujemy następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja balu charytatywnego.
 2. Złożenie projektów do właściwych instytucji celem pozyskania środków zewnętrznych.
 3. Organizacja wyjazdu integracyjnego.
 4. Udział w akcji Pola Nadziei.
 5. Udział w Kapucynaliach.
 6. Organizacja festynu integracyjnego.
 7. Organizacja spotkania mikołajkowego.
 8. Organizacja wigilijnego spotkania.

Prezes Stowarzyszenia

Justyna Wereszczyńska

Lubartów, dnia 15maja 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2010.

Część merytoryczna

Rok 2010 był piątym pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II. Pierwszym wydarzeniem tego roku było złożenie styczniu wniosku do FIO, w celu uzyskania dotacji na działalność Stowarzyszenia. Wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i merytoryczną, ale nie uzyskał dofinansowania.

W lutym zorganizowaliśmy kolejny bal charytatywny. Dochód z imprezy zasilił konto organizacji kwotą 13 620,00 zł. Na sumę tę złożyły się wpływy z wpłat uczestników balu, a także aukcja i sklepik prowadzone w ramach imprezy.

Nasi członkowie włączali się nie tylko w działania prowadzone przez Stowarzyszenie, angażowali się także w akcje innych organizacji pozarządowych z naszego miasta. Przykładem jest tu nasz udział w kwietniowej kweście na rzecz Hospicjum św. Anny pod hasłem Pola Nadziei. Koniec kwietnia, to także koniec okresu rozliczeniowego w zakresie 1% odpisów podatkowych. W tym roku nasze konto powiększyło się o sumę 66.442,96 złotych, co dało nam drugie miejsce na terenie miasta w ilości pozyskanych środków. Jest to najwyższa kwota, jaką udało nam się pozyskać z 1% odpisów podatkowych, od początku funkcjonowania Stowarzyszenia.

W czerwcu na zaproszenie stowarzyszenia Alwernia, wzięliśmy udział w Kapucynaliach, gdzie ekipa naszych członków przygotowała stoisko do malowania twarzy dla dzieci, prowadziła również zajęcia hipoterapii, a także zorganizowała zajęcia dla dzieci w ramach dogoterapii. Miłym akcentem imprezy było przyznanie przez zarząd Alwerni naszemu Stowarzyszeniu nagrody Pax et Bonum za działalność charytatywną.

13 czerwca odbyła się w mieście doroczna impreza – Biesiada Czerwcowa. Po raz pierwszy w jej ramach przeprowadziliśmy kwestę uliczną. W tych działaniach wsparła nas Edyta Borowicz – Czuchryta, a także zaproszeni przez nią nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza. Mieli oni także swój udział w organizacji Dnia Dziecka w Sernikach. Pozyskali sponsorów i czynnie włączyli się w przygotowanie imprezy dla naszych podopiecznych.

W lipcu po raz kolejny uczestniczyliśmy w Miejskim Święcie Roweru. Jako zorganizowana ekipa, pokonywaliśmy trasy przejazdów rowerowych na odcinkach 17 i 34 kilometrów.

W wakacje zorganizowaliśmy kolonie letnie w Stegnie. Z dofinansowania Stowarzyszenia skorzystały dzieci w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Miasta Lubartów. Prócz tego dofinansowaliśmy wakacyjne wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do Kazimierza. Wzięła w nim udział rekordowa ilość uczestników – niemal sto osób. Dzieci miały okazję uczestniczyć w rejsie statkiem po Wiśle, pobawić się na placu zabaw, skorzystać z posiłku. Impreza odbyła się przy wsparciu Edyty Borowicz – Czuchryty. Była dotowana przez Holding Emperia i Urząd Miasta Lubartów w wyniku rozpisanych konkursów na działania społeczne.

W październiku nasi podopieczni wzięli udział w miejskiej paraolimpiadzie. Stowarzyszenie było jednym ze sponsorów tej imprezy, która obejmuje swoim zasięgiem coraz większą grupę dzieci niepełnosprawnych.

W listopadzie zarząd podjął decyzję o zmianie wyglądu strony internetowej Stowarzyszenia. Po konsultacjach ze specjalistami tworzącym strony internetowe, zleciliśmy wykonanie usługi grafikowi komputerowemu. Dzisiejszy obraz naszej strony jest efektem jego działań.

W grudniu odbyły się mikołajki, w ramach których przygotowaliśmy paczki dla dzieci. Zamówiliśmy je dla 120 podopiecznych. Wręczenie paczek poprzedził występ wokalny dzieci z SP4. Ostatnim wspólnym elementem 2010 roku było wigilijne spotkanie członków Stowarzyszenia. W ramach imprezy podsumowaliśmy wydarzenia mijającego roku i wstępnie zaplanowaliśmy zamierzenia na rok 2011.

Przez cały rok systematycznie odbywały się spotkania zarządu, który w ramach swoich kompetencji rozpatrywał wpływające podania i kierował wsparcie do najbardziej potrzebujących. Członkowie Stowarzyszenia odwiedzali podopiecznych, udzielali wsparcia materialnego i merytorycznego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż rok 2010 zamknął się ilością 120 podopiecznych, którzy korzystali z różnorodnych form pomocy. Stale utrzymywaliśmy także współpracę z instytucjami państwowymi, zajmującymi się pomocą społeczną.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2010 r. – 142 520,77 zł. Przychody ze składek członkowskich wyniosły – 200,00 zł , a przychody określone w działalności statutowej – 142 320,77 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość bezwzględną osiągnęły przychody z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły – 66 442,96 zł, przychody z organizowanych imprez tj. balu charytatywnego wraz z wpływami z licytacji prac – 13 620,00zł oraz przychody ze zbiórki publicznej w kwocie – 11 497,47 zł. Pozostałe statutowe przychody to wpływy z wpłat na turnusy rehabilitacyjne i kolonie – 32 510,00zł, darowizny na działalność statutową osób prawnych i fizycznych, dotacje – 15 871,34 zł. W ramach osiągniętych przychodów z działalności statutowej poniesiono koszty realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie – 88 062,89 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 6 243,97 zł oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i kolonii kwotę – 47 255,69 zł. i dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 17 458,54 zł. Stowarzyszenie osiągnęło w 2010r dodatni wynik finansowy z działalności statutowej w wysokości – 42 137,00 zł. Z wyniku finansowego zostały pokryte koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w wysokości – 16 382,26 zł. W ramach tych kosztów, koszty usług łączności w wysokości – 1 291,00 zł, poniesiono koszty zużycia materiałów (w tym organizacja balu charytatywnego) w wysokości – 11 014,43 zł oraz koszty usług bankowych wysokości- 92,20 zł. Odsetki otrzymane od banku z tytułu lokat wolnych środków zwiększyły przychody finansowe o kwotę – 4 060,98 zł. Za 2010 r. Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności w wysokości – 42 137,00 zł. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową w następnych latach. Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamyka się kwotą – 141 399,29 zł, a w 2009 r. wyniosła odpowiednio – 99 203,29 zł. Stowarzyszenie dysponuje wartością aktywów, wskazującą na systematyczny rozwój. Składają się na nią aktywa obrotowe w formie inwestycji krótkoterminowych, środków pieniężnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie.

Na rok 2011 planujemy następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja balu charytatywnego.
 2. Złożenie projektów do właściwych instytucji celem pozyskania środków zewnętrznych.
 3. Organizacja wypoczynku letniego.
 4. Udział w Kapucynaliach.
 5. Wyjazdy integracyjne dla podopiecznych.
 6. Organizacja spotkania mikołajkowego.
 7. Organizacja wigilijnego spotkania.

Prezes Stowarzyszenia
Justyna Wereszczyńska
Lubartów, dnia 7 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2009.

Część merytoryczna

Rok 2009 był czwartym pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II. Obfitował on w szereg wydarzeń o charakterze integracyjnym i innowacyjnym w ramach organizacji. Od tego roku obsługę finansowo księgową naszego stowarzyszenia prowadzi biuro rachunkowe.

W lutym zorganizowaliśmy kolejny bal charytatywny. Dochód z imprezy zasilił konto organizacji kwotą 14.925,00 zł. na sumę tę złożyły się wpływy z wpłat uczestników balu, a także aukcja prac plastycznych w ramach imprezy.

W marcu odbyła się doroczna kwesta, której celem było pozyskanie środków na pomoc podopiecznym. Wzięli w niej udział członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze. Zebrana kwota to 12.960,00 i 10 €. Kwota ta została rozdysponowana na wypoczynek letni dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, a także na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Koniec kwietnia, to także koniec okresu rozliczeniowego w zakresie 1% odpisów podatkowych. W tym roku nasze konto powiększyło się o sumę 57.506,68 złotych, co dało nam drugie miejsce na terenie miasta w ilości pozyskanych środków.

W maju zorganizowaliśmy wycieczkę do Kozłówki połączoną ze zwiedzaniem muzeum. Nasi podopieczni mieli okazję obejrzeć pałacowe wnętrza i skorzystać ze spotkania integracyjnego, które odbyło się na terenie parku. Zarówno koszty związane z pobytem w muzeum, jak i organizacja spotkania integracyjnego zostały pokryte ze środków stowarzyszenia.

W czerwcu na zaproszenie stowarzyszenia Alwernia, wzięliśmy udział w Kapucynaliach, gdzie ekipa naszych członków przygotowała stoisko do malowania twarzy dla dzieci, prowadziła również zajęcia hipoterapii. Braliśmy także udział w festynie Bezpieczne Wakacje. W ramach tej imprezy przygotowaliśmy konsultacje prawnika, który odpowiadał na pytania dotyczące pomocy socjalnej, uprawnień rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

W lipcu po raz kolejny uczestniczyliśmy w Miejskim

Święcie Roweru. Jako zorganizowana ekipa, pokonywaliśmy trasy przejazdów rowerowych na odcinkach 17 i 34 kilometrów.

W wakacje zorganizowaliśmy dwie formy wypoczynku letniego: w lipcu do Łeby i w sierpniu do Wisły. Dofinansowania stowarzyszenia skorzystały dzieci w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Miasta Lubartów i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ogółem w wypoczynku wzięło udział 72 dzieci.

We wrześniu miało miejsce spotkanie integracyjne. Zorganizowaliśmy je we współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej. Wzięli w nim udział nasi podopieczni, a także uczestnicy zajęć w DPS. Imprezę uświetniła obecność przedstawicieli fundacji Dr Clown, z którą nawiązaliśmy współpracę.

W październiku nasze stowarzyszenie wzięło udział w akcji pomocy dla Ukrainy. Wspólnie z Alwernią i wolontariatem I LO zorganizowaliśmy zbiórkę leków pod hasłem „Serce dla Ukrainy”. Jej celem było pozyskanie, segregacja i przekazanie leków przeciwgrypowych dla dzieci z domów dziecka na Ukrainie.

W grudniu odbyły się mikołajki, w ramach których przygotowaliśmy paczki dla naszych podopiecznych. W sumie trafiły one do rąk 105 dzieci. 11grudnia odbył się Kiermasz pod Aniołem, w ramach którego wolontariusze sprzedawali świąteczne ozdoby, kartki, choinki. Dochód z imprezy zasilił konto stowarzyszenia kwotą 1.739, 93 zł. Ostatnim wspólnym elementem 2009 roku było wigilijne spotkanie członków stowarzyszenia. W ramach imprezy podsumowaliśmy wydarzenia mijającego roku i wstępnie zaplanowaliśmy zamierzenia na rok 2010.

Przez cały rok systematycznie odbywały się spotkania zarządu, który w ramach swoich kompetencji rozpatrywał wpływające podania i kierował wsparcie do najbardziej potrzebujących. Członkowie stowarzyszenia odwiedzali podopiecznych, udzielali wsparcia materialnego i merytorycznego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż rok 2009 zamknął się ilością 105 podopiecznych, którzy korzystali z różnorodnych form pomocy. Na uwagę zasługuje także fakt, iż udało nam się nawiązać współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej ( Alwernia, Libra, Dr Clown). Stale utrzymywaliśmy także współpracę z instytucjami państwowymi, zajmującymi się pomocą społeczną. Rok 2009 należy zaliczyć do udanych i owocnych w działalności stowarzyszenia.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2009 r. – 151.568,67 zł. Przychody ze składek członkowskich wyniosły – 276,00 zł , a przychody określone w działalności statutowej – 151.292,67 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość bezwzględną osiągnęły przychody z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły – 57 506,68 zł, przychody z organizowanych imprez tj. balu charytatywnego wraz z wpływami z licytacji prac – 24.190,00zł oraz przychody ze zbiórki publicznej, kwesty w kwocie – 14.843,89 zł. Pozostałe statutowe przychody to wpływy z wpłat na turnusy rehabilitacyjne i kolonie – 46.176,00zł, darowizny na działalność statutową osób prawnych i fizycznych – 5.842,90 zł, a także dotacje. W ramach osiągniętych przychodów z działalności statutowej poniesiono koszty realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie – 106.344,26 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 15.401,17 zł oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i kolonii kwotę – 70.881,77 zł. i dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 12.668,37 zł. Stowarzyszenie osiągnęło w 2009r dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości – 31.238,46 zł. Z wyniku finansowego zostały pokryte koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w wysokości – 122.307,64 zł. W ramach tych kosztów, koszty usług łączności w wysokości – 1.200,00 zł, poniesiono koszty zużycia materiałów (w tym organizacja balu charytatywnego) w wysokości – 10.532,57 zł oraz koszty usług bankowych wysokości- 117,34 zł. Odsetki otrzymane od Banku z tytułu lokat wolnych środków zwiększyły przychody finansowe o kwotę – 1.904,40 zł. Za 2009 r. Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności w wysokości- 31.238,46 zł. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową w następnych latach. Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamyka się kwotą – 99.203,29 zł, a w 2008 r. wyniosła odpowiednio -67.964,83 zł. Stowarzyszenie dysponuje wartością aktywów, wskazującą na systematyczny rozwój. Składają się na nią aktywa obrotowe w formie inwestycji krótkoterminowych, środków pieniężnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie.

Na rok 2010 planujemy następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja balu charytatywnego.
 2. Organizacja kwesty.
 3. Złożenie projektów do właściwych instytucji celem pozyskania środków zewnętrznych.
 4. Udział w Kapucynaliach.
 5. Wyjazdy integracyjne dla podopiecznych.
 6. Organizacja spotkania mikołajkowego.

Lubartów, 18 lutego 2010r.
prezes stowarzyszenia
Justyna Wereszczyńska

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie za rok 2008.

Część merytoryczna

Rok 2008 obfitował w szereg wydarzeń, które wpłynęły na dynamiczny rozwój naszej organizacji. W styczniu nasi podopieczni otrzymali paczki noworoczne zakupione ze środków finansowych zgromadzonych na koncie Stowarzyszenia. W lutym odbył się kolejny bal charytatywny, a dochód z jego organizacji oraz aukcji przeprowadzonej w trakcie imprezy zasilił nasze konto. W tym samym miesiącu zorganizowaliśmy kwestę przed kościołami naszego miasta. Wszelkie wartości finansowe zostaną zamieszczone w części finansowej niniejszego
sprawozdania. W maju upłynął trzyletni okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. W
związku z powyższym podczas Walnego Zebrania Członków odbyły się wybory nowych władz
organizacji. W czerwcu wzięliśmy udział w Miejskim Święcie Roweru, akcentując swoją obecność wspólnym wyjazdem na trasę w firmowych koszulkach Stowarzyszenia. Wzięliśmy także udział w Kapucynaliach, gdzie prezentowaliśmy przedstawienie teatralne przygotowane przez naszych członków.
Nasza organizacja została doceniona przez władze miasta za działalność na polu pomocy społecznej. Podczas dorocznego święta Dni Lubartowa otrzymaliśmy nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów.
Na początku lipca zorganizowaliśmy kolonie letnie nad morzem. Skorzystali z nich zarówno nasi podopieczni jak i inne dzieci z terenu miasta i powiatu. Organizacja kolonii odbyła się przy współudziale Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II. W sierpniu nasi podopieczni uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do gospodarstwa
agroturystycznego w Sernikach. Dzieci miały okazję do zabawy na świeżym powietrzu, poznania zwierząt, rodzice zaś do wymiany doświadczeń na temat dzieci. We wrześniu zorganizowaliśmy wyjazd na hipoterapię do ośrodka w Kęble. Oprócz zajęć z wykwalifikowaną kadrą jeździecką odbyło się tam również ognisko. W październiku otrzymaliśmy zaproszenie z parafii Św. Anny do wzięcia udziału w Spotkaniu Młodych Taize-Lubartów. W ramach imprezy przedstawiciele Stowarzyszenia prowadzili warsztaty dla młodzieży. Opowiadali o pracy organizacji i umożliwili młodym ludziom spotkanie z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. Spotkanie zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach. Po jego zakończeniu otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do realizacji cyklu spotkań z młodzieżą
licealną. Odbyły się one w listopadzie. W tym samym miesiącu zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wyjazd na hydroterapię do Lublina. Udało nam się także sfinalizować z pozytywnym skutkiem rozmowy dotyczące
bezpłatnego wstępu na basen w Lubartowie naszych podopiecznych. W grudniu zorganizowaliśmy spotkanie mikołajkowe, podczas którego dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Odbyła się także Wigilia, w której udział wzięli członkowie Stowarzyszenia. Przez cały rok prowadziliśmy systematyczną pomoc polegającą na zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego, organizowaniu pomocy żywnościowej, dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych. Dokonaliśmy podziału środków finansowych, z których część umieściliśmy na lokacie. Pozostała część zapewniła nam środki na wydatki bieżące i systematyczną realizację pomocy potrzebującym. Nasze wpływy z 1% odpisów podatkowych wyniosły 61.419,00 zł. W sumie tej mieszczą się zarówno wpłaty o charakterze ogólnym (bez określonego celu),
jak i środki celowe, wpłacane przez podatników z konkretnym wskazaniem na pomoc danemu dziecku.
W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie obejmuje opieką ponad 100 dzieci. Liczba podopiecznych stale rośnie z uwagi na zwiększającą się ilość dzieci przychodzących na świat z wadami wrodzonymi. Dzięki systematycznej i dobrej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubartowie, pedagogami szkół lubartowskich i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mamy możliwość wsparcia potrzebujących w sposób najbardziej właściwy. Systematycznie wzrasta ilość osób, które deklarują przynależność do naszej organizacji. Jest to dla nas powód do zadowolenia, gdyż są to ludzie o różnych specjalnościach zawodowych, których wiedza stanowi ogromną pomoc w realizacji naszych działań.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2008 r. – 139.084,22 zł i były prawie trzykrotnie wyższe niż w 2007r. Przychody ze składek członkowskich wyniosły – 280,00 zł , a przychody określone w działalności statutowej – 138.804,22 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość bezwzględną osiągnęły przychody z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły – 61.419,00 zł, przychody z organizowanych imprez tj. balu charytatywnego – 11.153,22 zł wraz z wpływami z licytacji prac – 7.490,00 zł oraz przychody ze zbiórki publicznej, kwesty w kwocie – 12.825,00 zł. Pozostałe statutowe przychody do wpływy z wpłat na turnusy rehabilitacyjne i kolonie, darowizny na działalność statutową osób prawnych i fizycznych, a także dotacje. W ramach osiągniętych przychodów z działalności statutowej poniesiono koszty realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie – 85.775,82 zł. Na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby działalności statutowej wydatkowano kwotę – 16.429,13 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 18.285,80 zł oraz na wpłaty do turnusów rehabilitacyjnych i kolonii kwotę – 49.760,89 zł. i dopłaty do zakupu sprzętu komputerowego – 1.300,00 zł. Stowarzyszenie osiągnęło w 2008r dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości – 53.308,40 zł, odnotowując ponad czterokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Z wyniku finansowego zostały pokryte koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w wysokości – 2.523,08 zł. Największą grupę kosztów stanowiły koszty usług obcych, – 1.873,14 zł. W ramach tych kosztów, koszty rozmów służbowych Stowarzyszenia w wysokości – 1.465,16 zł, których cześć została zrefundowana w wysokości – 165,16 zł w formie przychodów pozostałych operacyjnych. Koszty rozmów służbowych netto wyniosły – 1.300,00 zł., ponadto koszty najmu lokali od Przedszkola w wysokości- 193,98 zł, a także koszty usług bankowych – 214,00 zł. Poniesiono koszty na zakup
materiałów biurowych w wysokości – 113,94 zł oraz koszty opłat rejestracyjno-sądowych w wysokości- 536,00 zł.
Odsetki otrzymane od Banku z tytułu lokat wolnych środków zwiększyły przychody finansowe o kwotę – 768,24 zł.
Za 2008 r. Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności w wysokości- 51.718,72 zł, natomiast w 2007 r. odpowiednio – 9.647,92 zł. Jest to wynik o ponad pięciokrotnie wyższy niż 2007 roku. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową w następnych latach. Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamyka się kwotą – 67.964,83 zł, a w 2007 r. wyniosła odpowiednio -16.246,11 zł. Stowarzyszenie dysponuje ponad czterokrotną wartością aktywów, wskazującą na systematyczny rozwój. Składają się na nią aktywa obrotowe w formie inwestycji krótkoterminowych, środków pieniężnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie.

Zamierzenia do realizacji na najbliższy rok:

 • zorganizować walentynkowy bal charytatywny,
 • zorganizować kwestę,
 • we współpracy z SP 4 im. JP2 w Lubartowie zorganizować wypoczynek letni dla dzieci,
 • kontynuować wyjazdy integracyjne dla podopiecznych,
 • prowadzić zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami edukacyjnymi.

Zarząd Stowarzyszenia

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II za rok 2007.

Część merytoryczna

Rok 2007 rozpoczęliśmy kwestą na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia. W dniach 7 i 21 stycznia nasi członkowie zbierali dobrowolne datki przed kościołami Lubartowa. Dzięki temu konto organizacji wzbogaciło się o ponad 12 tys. złotych.
W lutym został zorganizowany kolejny bal charytatywny. Podczas imprezy odbyła się aukcja prac plastycznych, zaś pozyskane tą drogą fundusze w kwocie 7 tysięcy złotych zasiliły konto stowarzyszenia. Informacje o naszym balu zamieściła lokalna prasa.
Przełomowym miesiącem w działalności naszej organizacji okazał się marzec. Po długich staraniach i korektach dokumentów otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Taka formuła pozwoliła nam na ubieganie się o możliwość uzyskania odpisu podatkowego w wysokości 1%. Okazało się, że wielu ludzi doceniło naszą pracę na rzecz innych, bowiem w stosunkowo krótkim, pod koniec marca i przez kwiecień zaczęły napływać pieniądze z odpisów podatkowych. Naszą działalność docenili redaktorzy lokalnych gazet, a także „Dziennika Wschodniego”, którzy na swoich łamach publikowali rekomendacje dla naszej organizacji.
Pod koniec maja minęły dwa lata istnienia Stowarzyszenia. Uroczystość ta stanowiła okazję do spotkania członków i nakreślenia przyszłych kierunków działalności.
W czerwcu zorganizowaliśmy pomoc żywnościową dla dzieci z najuboższych rodzin, które mamy pod opieką. Wspólnie z parafią Wniebowstąpienia Pańskiego przygotowaliśmy 50 kilogramowe paczki zawierające żywność trwałą i rozwieźliśmy je do potrzebujących rodzin na początku lipca.
Od września ponownie rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć wyrównawczych w wynajmowanych przez nas pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 8. Rozpoczęliśmy także prowadzenie zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II, ale z uwagi na niewielkie zainteresowanie rodziców i dzieci zajęcia te zostały zawieszone.
Przez cały 2007 rok, z uwzględnieniem wakacyjnej przerwy, dzieci na bieżąco miały możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów. Członkowie Stowarzyszenia, a także inni nauczyciele pozyskani do współpracy, nieodpłatnie świadczyli pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wpłynęło to na zmniejszenie dysproporcji między uczniami w poszczególnych klasach i pomogło naszym podopiecznym pokonać stres związany z brakami w materiale programowym.
Rok 2007 upłynął pod znakiem szeroko rozumianej pomocy niepełnosprawnym. Postawiliśmy sobie za cel znajomość wszystkich naszych podopiecznych i rzetelną weryfikację dokumentacji, która do nas napływała. Wymagało to od nas nawiązania współpracy z pracownikami służby zdrowia, celem właściwej oceny składanej do nas dokumentacji medycznej. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wydaliśmy prawie 30 tysięcy złotych, co wydatnie świadczy o problemach, z jakimi borykają się rodziny, posiadające dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Część finansowa

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły w 2007 r -50.120,11 zł i były prawie czterokrotnie wyższe niż w 2006r. Przychody ze składek członkowskich wyniosły -372,00 zł , a przychody określone statutem – 49.748,11 zł. W ramach przychodów z działalności statutowej największą wartość osiągnęły przychody z działalności charytatywnej, które wyniosły – 23.109,61 zł, przychody z organizowanych imprez – 14.490,00 zł oraz przychody ze zbiórek publicznych w kwocie – 12.148,50 zł.
Celem osiągnięcia przychodów z działalności statutowej poniesiono koszty realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie – 38.006,60 zł. Na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby działalności statutowej wydatkowano kwotę – 4.842,58 zł. Na rzeczową pomoc podopiecznym Stowarzyszenia wydatkowano kwotę – 30.863,02 zł oraz na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych -2.301,00 zł.
Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności statutowej w wysokości -12.113,51 zł Z wyniku finansowego zostały pokryte koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w wysokości – 2.820,63 zł. Największą grupę kosztów stanowiły koszty usług obcych, – 1.747,10 zł. W ramach tych kosztów, koszty rozmów służbowych Stowarzyszenia w wysokości – 1.200,54 zł, których cześć została zrefundowana w wysokości – 352,71 zł w formie przychodów pozostałych. Koszty rozmów służbowych netto wyniosły – 847,83 zł., ponadto koszty najmu lokali od Przedszkola w wysokości- 382,96 zł a także koszty usług bankowych – 127,00 zł i ogłoszeń. Poniesiono koszty na zakup materiałów biurowych w wysokości – 783,53 zł oraz koszty opłat sądowych w wysokości- 290,00 zł.
Odsetki otrzymane od Banku zwiększyły przychody finansowe i wyniosły- 2,33 zł.

Za 2007 r Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności w wysokości- 9.647,92 zł. Jest to wynik o prawie 50 % wyższy niż 2006 roku. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony w całości na działalność statutową w następnych latach.

Suma bilansowa Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem zamyka się kwotą – 16.246,11 zł. Składają się na nią aktywa obrotowe w formie inwestycji krótkoterminowych, środków pieniężnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie. Suma bilansowa 2007 roku jest ponad 2,5-krotnie wyższa niż w roku poprzednim, co wskazuje na rozwój naszej jednostki.

Podsumowanie

Plany na rok 2008 zakładają następujące elementy:

 1. Organizacja wypoczynku letniego (we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Lubartowie).
 2. Nawiązanie współpracy z zakonem OO Kapucynów w Lubartowie (udział w Kapucynaliach).
 3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr3 w Lubartowie (współorganizacja Paraolimpiady).
 4. Podsumowanie 3 – letniej działalności i wybory nowych władz Stowarzyszenia.
 5. Nawiązanie współpracy z rehabilitantami, którzy mogliby wesprzeć naszą działalność i zaangażować się w pomoc dzieciom.

Justyna Wereszczyńska – prezes stowarzyszenia
Lubartów, dnia 12 kwietnia 2008r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie za rok 2006.

Rok 2006 był pierwszym pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie. Pierwszym ogniwem naszej działalności było zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci w siedzibie stowarzyszenia. Zajęcia odbywały się w dniach 31.01.2006-09.02.2006 i były nieodpłatnie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na organizację ferii zimowych otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Lubartów w wysokości 500 złotych, co pozwoliło na zakup materiałów plastycznych, higienicznych i nagród konkursowych dla naszych podopiecznych. Dzieci korzystały codziennie z bezpłatnego posiłku, którego koszt w części pokrywała dotacja.
W lutym wspólnie z PCK i MKTR „Relax” zorganizowaliśmy pierwszy walentynkowy bal karnawałowy dla dorosłych. Dzięki przychylności wielu osób prywatnych i instytucji impreza została zorganizowana przy minimalnym nakładzie środków własnych i przyniosła zysk rzędu 2.030 złotych. Pieniądze te pochodzą z aukcji prac plastycznych przeprowadzonej w trakcie balu i zostały zdeponowane na koncie stowarzyszenia.
W kwietniu lokalna gazeta „Wspólnota” zorganizowała wybory Miss Ziemi Lubartowskiej. Skorzystaliśmy z zaproszenia do współpracy i w ramach imprezy nasi członkowie przeprowadzili kolejną aukcję prac, w wyniku której konto stowarzyszenia zasiliła kwota 773.50.
W maju podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta Lubartów na wykonanie zadania związanego z prowadzeniem zajęć dla dzieci ze stowarzyszenia. Umowa przewidywała zakup programów komputerowych i materiałów plastycznych, gier edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka a także zakup pomocy dla dzieci z dysleksją. Dotacja w kwocie 1.500 złotych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona stosownym sprawozdaniem finansowym w Urzędzie Miasta Lubartów.
W czerwcu złożyliśmy wniosek dotyczący pozyskania funduszy unijnych na projekt o nazwie „Młodzi – gniewni”. Wniosek opiewał na kwotę dotacji rzędu ponad 80 tysięcy złotych. Dostał odrzucony z uwagi na brak zadeklarowanej sumy wkładu własnego w jego realizację. Wszystkie dokumenty pozostały jednak zarchiwizowane i po uzupełnieniu stosownych informacji będziemy ubiegać się ponownie o jego przyjęcie w 2007 roku.
Na przełomie lipca i sierpnia wraz z harcerzami zorganizowaliśmy wyjazd dla dzieci do Firleja. Wzięli w nim udział zarówno nasi podopieczni jak i członkowie drużyny harcerskiej. Na współorganizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Lubartów dotację w wysokości 1000 złotych. Część kosztów pobytu dzieci na koloniach pokryli rodzice (30 zł), zaś pozostałą brakującą sumę w kwocie 800 złotych, a także pomoc rzeczową, pozyskaliśmy od sponsorów prywatnych.
W październiku odbył się kolejny bal charytatywny. Wpływy z imprezy to kwota rzędu 4.917.04 zł. Została ona pozyskana w wyniku aukcji prac plastycznych regionalnych twórców i organizacji balu.
W tym samym miesiącu zaczęliśmy gromadzić dokumentację medyczną dzieci z naszego powiatu, potrzebujących pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Lista ta, obejmująca aktualnie 31 osób, znajduje się na naszej stronie internetowej. Nawiązaliśmy współpracę z firmami, które podjęły się zorganizowania pomocy dla niektórych z naszych podopiecznych. Zorganizowaliśmy także grupę, która systematycznie zajmuje się dowozem niewidomego chłopca przebywającego czasowo w ośrodku dla niewidomych w Laskach.
Od lutego do czerwca i od września do grudnia stale odbywały się zajęcia świetlicowe i wyrównawcze w wynajmowanych przez nas pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 8. Prowadziła je wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczyciele prowadzący terapię dysleksji, nauczyciele konkretnych przedmiotów. Wszystkie te działania miały charakter nieodpłatny i systematyczny.
Na bieżąco prowadzona i aktualizowana była strona internetowa stowarzyszenia. Poczynione zostały starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, dokumentacja została jednak zwrócona przez sąd z uwagi na braki. Po uzupełnieniu dokumenty zostały złożone ponownie. W chwili obecnej czekamy na rozpatrzenie wniosku.
Rok 2006 rozpoczęliśmy zerowym stanem konta. W chwili zamknięcia sprawozdania rocznego stan konta wynosił 6.379.67 zł. Opłaty z tytułu użytkowania lokalu przy ul. Mickiewicza 8 regulowane były na bieżąco i nie mamy żadnych zaległości finansowych.
Zaangażowanie członków stowarzyszenia w rozwój organizacji i jej aktywne funkcjonowanie dobrze rokują na przyszłość.

Lubartów, 21stycznia 2007r.
Zarząd