Statut

tę stronę przeglądano: 3 744 razy

Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ”NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” im. Jana Pawła II
(tekst jednolity)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” im. Jana Pawła II jest organizacją dobrowolną, samorządną, mającą na celu edukacyjne, wychowawcze i materialne wspieranie dzieci, w głównej mierze zamieszkałych na terenie miasta i powiatu Lubartów. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy tym dzieciom, które z powodu niepełnosprawności, dysfunkcji lub zaniedbań środowiskowych, zagrożone są wykluczeniem społecznym.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubartów.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i w dacie wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2

Cele i sposoby realizacji

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci w głównej mierze zamieszkałych na terenie miasta i powiatu Lubartów. Do priorytetów w tym zakresie należą: działalność o charakterze edukacyjnym, materialnym i wychowawczym, praca na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk, niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym dysfunkcjami, zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby innych.

§ 10

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie i wspieranie: zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalnych i sportowych, zbiórek publicznych na cele statutowe, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej, a także poprzez
– tworzenie i prowadzenie klubów i świetlic środowiskowych,
– tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek o charakterze oświatowym,
– współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
– współpracę z instytucjami zajmującymi się produkcją i dystrybucją sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
– pomoc, doradztwo i pośrednictwo przy zakupie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
– informowanie o działalności Stowarzyszenia i jego potrzebach w środkach masowego przekazu,
– współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 3

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, jeżeli osoba ta:
1) złożyła pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia,
2) została przyjęta w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) poddawania ocenie działalności Stowarzyszenia i jego władz,
4) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich,
4) ochrona własności Stowarzyszenia i walka z przejawami marnotrawstwa,
5) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspierające materialnie tę działalność.
2. Członka wspierającego, na jego pisemny wniosek, przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
W takim samym trybie ustaje członkostwo wspierającego Stowarzyszenie.
3. Formę wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem w drodze umowy.
4. Członek wspierający ma prawo do udziału, z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu Członków, na zasadach ustalonych przez Zarząd, a także do uczestnictwa w imprezach z udziałem członków Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, która może nastąpić w przypadku:
– naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
– nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu,
– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
– utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,
– śmierci.

§ 19

Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków,2) Zarząd,3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2.Uchwały władz, z zastrzeżeniem przypadków zastrzeżonych w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych .Uchwały obrad Walnego Zebrania Członków, zwołanego w drugim terminie, są prawomocne bez względu na ilość obecnych.
3. Zarząd może do realizacji swojej działalności powołać biuro organizacyjne i ustalić zasady jego działania i kompetencje.

§ 22

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
– członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23

1. Walne zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w następujących wypadkach:
– z własnej inicjatywy,
– na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i odbywa się nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożono wniosek w sprawie jego zwołania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
– uchwalanie statutu i jego zmian,
– wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
– rozpatrywanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
– nadawanie godności członka honorowego,
– podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za podejmowane decyzje.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
– określanie szczegółowych kierunków działania i sposobów realizacji wyznaczonych zadań,
– ustalanie rocznych planów działań w zakresie finansowym i rzeczowym,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz gospodarowanie jego funduszami,
– ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
– przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz ewentualne zatrudnianie pracowników w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
– prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
– składanie na Walnym Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
– przekazywanie do wiadomości publicznej, poprzez dostępne środki masowego przekazu, informacji o sposobie wydatkowania pozyskanych środków finansowych.
3. Organizację, podział kompetencji oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w każdym kwartale.

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 7 członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia wyłania ze swego grona :
– prezesa,
– wiceprezesa
– sekretarza.
3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu względnie dwaj inni Członkowie Zarządu łącznie.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym i nadzorującym całokształt działalności Stowarzyszenia, w szczególności Zarząd Stowarzyszenia w zakresie jego kompetencji.
2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
– przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
– wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
– składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
– składanie zastrzeżeń do projektu uchwał, postanowień i decyzji Zarządu, jeśli zdaniem komisji mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych „osobami bliskimi”, przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności przy przekazywaniu bezpłatnym lub na preferencyjnych warunkach oraz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji a także zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 28

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie kolejnego członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  – składki członkowskie,
  – subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  – dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w zarządzie Stowarzyszenia,
  – zyski z kapitałów,
  – ofiarność publiczna.
  2. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 6

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe

§ 31

Statut lub jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.